FIT-metoden hjälper oss att ge rätt stöd till våra deltagare i sysselsättning

2022-02-01 • Våra arbetsmetoder

MellanMålet Rehab FIT Feedback Informed Treatment
MellanMålet Rehabs personal har utbildats i att använda metodverktyget FIT – Feedback Informed Treatment. Syftet är att bli ännu bättre på att ge våra deltagare i sysselsättning rätt anpassat stöd. FIT är utvecklat för yrkespersoner som arbetar med samtal som förändringsverktyg. Det är ingen behandlingsmetod i sig utan handlar om feedback och uppföljning.
FIT MellanMålet Rehab

Kommer behandlingen funka? Du är experten!

Du är bäst på att tidigt förutse om en samtalsbehandling eller insats kommer att fungera för dig. Du är experten! Det visar forskning om effekter av terapi och metoder som använder samtal som arbetsverktyg. Det mest avgörande är att ha en bra relation med din terapeut, behandlare eller samtalskontakt.

Det här är tecken på att en behandling/insats har goda chanser att ge positiva effekter:
 • Du känner tillit/förtroende i relationen med ditt samtalsstöd
 • Upplägg och innehåll upplevs meningsfull för dig
 • Syfte och mål känns tydliga och relevanta
 • Du känner att du kan påverka planering och upplägg
 • Du upplever troligen positiva effekter ganska tidigt
Det här är tecken på att något behöver förändras:
 • Du känner inte att du gör några framsteg
 • Ditt mående eller besvär försämras
 • Du känner inte tillit eller förtroende
Det är det här FIT inriktar sig på att fånga upp: vad som fungerar bra, och vad som behöver förändras.

FIT i teorin

FIT står för Feedback Informed Treatment. Det är ett dialogstöd för yrkespersoner som arbetar med samtal som förändringsverktyg (till exempel samtalsterapeuter, socionomer, kuratorer). Den bygger på forskning om psykoterapieffekter och terapeutisk allians.

FIT är egentligen inte en samtalsmetod i sig utan ett arbetssätt som syftar till att få löpande feedback från personen som deltar i en insats, terapi eller behandling. Tanken är att kunna göra individuella anpassningar och justeringar under arbetsprocessens gång. Det skiljer FIT från kvalitetsundersökningar som görs efter att en behandling redan är avslutad.

FIT handlar om att ha en löpande dialog och till hjälp används två korta frågeformulär:
 • Skattning av Resultat (ORS)
 • Skattning av Samtal (SRS)
FIT följer American Psychological Associations (APA) definition av evidensbaserad praktik.

FIT på MellanMålet Rehab

MellanMålet Rehabs personal har utbildats i att använda FIT som samtalsstöd med våra deltagare i sysselsättning och har löpande handledning i metoden. Syftet är att bli ännu bättre på att ge våra deltagare rätt anpassat stöd. Det handlar om att hålla igång en löpande dialog mellan dig och din stödperson kring vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

I praktiken innebär det att våra deltagare får fylla i två skattningsformulär vid varje samtalssession. Formulären tar bara några minuter att fylla i och svaren diskuteras sen gemensamt. Frågorna handlar om ditt aktuella mående och funktionsförmåga, samt kvalitén på samtalen med din stödperson. Det är lika viktigt att även negativ feedback kommer fram. Då kan justeringar och anpassningar göras på vägen.

1. Hur har du haft det sen sist?


Det första frågeformuläret heter ORS - Skattning av Resultat (ORS=Outcome Rating Scale) och används i början av varje stödsamtal. ORS syftar till att fånga upp om ditt samtalsstöd och upplägg ger positiva effekter, eller om något behöver förändras. Våra deltagare får då göra skattningar om eget mående och funktionsförmåga inom fyra områden:
 • Individuellt
 • Relationer
 • Socialt
 • Allmänt
Du och din stödperson kan sen diskutera vad som är bra eller behöver förändras utifrån de svar du gett.

2. Hur upplevde du vårt samtal idag?

Det andra frågeformuläret heter SRS - Skattning av Samtal (SRS = Session Rating Scale). Denna skattning gör du i slutet av varje samtalssession. Det handlar i princip om fyra frågor:
 • Relationen med din stödperson
 • Stödsamtalens innehåll
 • Upplägg och arbetssätt
 • Allmänt hur du upplevde senaste samtalet
Dina svar blir ett underlag för dig och din stödperson för att diskutera hur ni ska jobba vidare.


Vill du veta mer om hur vi använder FIT i arbetet med våra deltagare? Kontakta oss på tel. 08-612 37 91 eller mejla till info@mellanmalet.se