Vår salutogena grundfilosofi och våra värdeord

2021-11-24 • Vår verksamhet

Vardeord 01
MellanMålet Rehab är ett idéburet socialt företag. Det viktigaste målet är att våra deltagare kommer vidare till ett självständigt och innehållsrikt liv. Vår grundfilosofi har ett salutogent perspektiv som genomsyrar allt vi gör. Dessa tre ord är vägledande för verksamhetens utformning och arbetssätt: meningsfullhet, utveckling och egenkraft.

Det salutogena perspektivet

Våra värdeord och vår filosofi har i grunden ett så kallat salutogent perspektiv. Det innebär att vi i vår verksamhet fokuserar på vad som bidrar till och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (jfr. patogenes som står i fokus inom sjukvård). Begreppet salutogenes myntades på 70-talet av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. Ett viktigt begrepp som hör till den salutogena forskningen än "känslan av sammanhang". Tillvaron blir sammanhängande när den görs begriplig, hanterlig och meningsfull.

Våra värdeord

MellanMålet Rehabs tre värdeord har arbetats fram av personal och ledningsgrupp tillsammans. Tanken är att det ska genomsyra allt vi gör.

Meningsfullhet

MellanMålet Rehab skapar sammanhang som känns meningsfulla genom att allt vi gör har ett tydligt syfte och innehåll.

Vi vill vara en plats att mellanlanda på för att sedan ta sig vidare livet. Vår roll är att skapa utrymme för reflektion och förverkligande av personliga mål. Vi utgår alltid från individens behov och upplevelse av meningsfullhet.

Utveckling

MellanMålet Rehab har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt som gör att vi hittar nya vägar framåt.

Genom att vara en trygg plattform för små och stora förändringar möjliggör vi personlig utveckling. Idéer och olika erfarenheter från personal och deltagare hjälper oss att utveckla verksamheten. Vi är en aktiv samarbetspartner till våra uppdragsgivare och är lyhörda för förändringar i omvärlden. För att lyckas utvärderar vi kontinuerligt alla delar i vår verksamhet.

Egenkraft

MellanMålet Rehab tror på allas inneboende kraft att skapa förändring.

Vi har stor tilltro till den egna förmågan och strävar därför efter att skapa en tillitsfull atmosfär där denna kraft kan växa. På MellanMålet Rehab ges utrymme att ta egna initiativ och ansvar. Alla har kapacitet att definiera sina behov och forma sin framtid.