Vad är biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen? (SoL)

2022-02-03 • Vår verksamhet

Young woman gaf97fc14f 1920
Kommunen skall enligt Socialtjänstlagen verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl har stora svårigheter i sin livsföring får möjlighet att "delta i samhällets gemenskap och att leva som andra". Biståndsbedömd sysselsättning enl. SoL är en form av stödinsats som Socialtjänsten kan erbjuda.

Socialtjänstlagen (SoL)

En viktig lag inom kommunens område är Socialtjänstlagen som ofta förkortas till SoL. Den gäller för alla medborgare i Sverige och ligger till grund för socialtjänstens verksamhet i din kommun. Lagens allmänna syfte och mål är att främja alla människors:
  • Ekonomiska och sociala trygghet
  • Jämlikhet och levnadsvillkor
  • Aktiva deltagande i samhällslivet
Socialtjänstlagen är omfattande, men vissa delar riktar sig speciellt till personer med olika former av funktionshinder:
"Socialnämnden skall verka för att människor med fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra"
Socialtjänsten kan ge olika former stöd och insatser utifrån dina individuella behov och livssituation.

Insatser och stöd för dig med psykisk ohälsa

Lever du med psykisk ohälsa som skapar stora svårigheter i vardagen och livet? Du kan i så fall ansöka om insatser och stöd utifrån din livssituation och behov. Här är exempel på vad Socialtjänsten kan ge:
  • Boendestöd
  • Sysselsättning, daglig verksamhet
  • Bostad med särskild service
  • Hemtjänst
  • Färdtjänst
Ring kommunens växel och be att få prata med en biståndshandläggare och be om ett personligt möte. Beskriv din situation och fråga vilket stöd du kan få i din kommun. Alla biståndshandläggare har tystnadsplikt enligt lag.

Biståndsbedömd sysselsättning enl. SoL

Biståndsbedömd sysselsättning är en form av stöd du kan få genom socialtjänsten. Syftet är att ge möjligheter att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Allmänt om sysselsättning enl. SoL

Sysselsättning innebär att du deltar i en regelbunden arbetsliknande aktivitet på vardagarna. Olika sysselsättningar har olika inriktningar. Det man gör på en sysselsättning kan variera från enklare till mer avancerade arbetsuppgifter. Du kan också få praktik på en arbetsplats.

Du deltar i sysselsättning enligt ett personligt schema utifrån de timmar som du har beviljats. Det kostar ingenting att delta i sysselsättning du beviljats genom Socialtjänsten.

Sysselsättning för unga vuxna 18-35 år

Bor du i Stockholms Stad finns det flera anordnare/utförare av sysselsättning att välja mellan enligt LoV (Lagen om Valfrihetssystem). MellanMålet Rehabs sysselsättningsverksamhet är särskilt utformad för unga vuxna 18-35 år. Våra deltagare har en önskan att på sikt komma vidare i arbetspraktik, studier eller annan meningsfull sysselsättning.


Läs mer om vår sysselsättning