NECT-metoden

ARTIKEL

NECT-metoden gör upp med självstigma genom gruppsamtal


På Mellanmålet Rehab erbjuds våra deltagare i sysselsättning att genomgå NECT. Det är en psykosocial insats för att motverka självstigma hos personer med psykisk sjukdom. Deltagarna träffas i grupp vid 20 tillfällen för att lära sig mer om självstigma, sig själv och få egna verktyg. En av uppgifterna handlar om att utveckla och omformulera sin personliga historia.


Stigma och självstigma vid psykisk sjukdom

Det är vanligt med självstigma vid psykisk sjukdom och personer med psykossjukdomar är extra drabbade. Här reder vi ut begreppet först.


Social stigamtisering

Stigmatisering handlar om negativa stereotyper och fördomar som påverkar hur en individ blir bemött av sin omgivning eller i samhället i stort. Vissa grupper drabbas oftare än andra. I boken Stigma - den avvikandes roll och identitet beskriver sociologen Erving Goffman tre former av stigma:


  1. Kroppsliga stigman – ex. ett fysiskt handikapp och övervikt
  2. Karaktärsstigman – ex. ett alkoholism och spelmissbruk 
  3. Gruppstigman – ex. religion, etnicitet, sexuell läggning och kön 


Orsaken är ofta okunskap och fördomar. Vid psykisk sjukdom kan det handla om felaktiga föreställningar om vad sjukdomen innebär, orsaker och vem som drabbas. Det är också en vanlig missuppfattning att det syns utanpå vem som är psykiskt sjuk eller inte.


Självstigma

Självstigma innebär att man tar till sig och tänker att omgivningens negativa uppfattningar är sanna. Det är vanligt bland personer med psykisk sjukdom och har ett negativt samband med framtidshopp, egenmakt, självkänsla, upplevd livskvalitet och socialt stöd. Internationell forskning visar att ungefär en tredjedel av patienter med psykisk sjukdom upplever självstigma. När det gäller personer med psykossjukdom så är den siffran närmare 50 procent enligt Socialstyrelsen.


Konsekvensen blir att man avstår från att söka arbete, undviker kontakter med vården, avbryter behandlingar och isolerar sig socialt. I förlängningen påverkar det både livskvalité och måendet för den drabbade.


Mer om självstigma vid psykossjukdom: Läkartidningen >>


NECT minskar självstigma

Syftet med NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy) är att lära sig identifiera, bemöta och handskas med egen självstigmatisering. Insatsen görs i grupp och omfattar 20 möten under särskild handledning. 

NECT innehåller följande moment:

Orientering och introduktion 

Psykopedagogisk undervisning – Ge kunskaper om stigma, självstigma, myter och fakta om psykisk sjukdom. Dessutom en del som handlar om för- och nackdelar med att berätta för andra om att man har en psykisk sjukdom.

Kognitiv omstrukturering – Det handlar om hur egna tankar och känslor påverkar hur man ser på sig själv och sin tillvaro, och hur det påverkar sitt eget beteende. Hur kan man förändra negativa tankar och känslor, genom t ex positivt självprat eller alternativa tankesätt?

Personlig historieutveckling – Deltagarna skriver ned historier som handlar om sina tankar och upplevelser och läser upp detta för de övriga i gruppen och får så respons från de andra. Det kan vara ett sätt att skaffa sig kontroll över händelser och historier, att göra dem mer begripliga och att kunna sätta in dem i ett tidssammanhang.

Avslutning – Till sist sammanfattar vi de olika delarna vi har gått igenom.


Mer om forskningen bakom NECT: Sahlgrenska Universitetssjukhuset >> 


NECT ingår i vårt kursutbud för deltagare i sysselsättning

SE ALLA KURSER HÄR >>

MER LÄSNING


TIPS

Ensam är ingen stark – tips på forum och organisationer

LÄS MER >>


ARTIKEL

Mellanmålets salutogena grundfilosofi

LÄS MER >>


ARTIKEL

Biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

LÄS MER >>


ARTIKEL

"Metodverktyget FIT hjälper oss att ge våra deltagare rätt stöd"

LÄS MER >>


INTERVJU

”Mitt arbete innebär att vrida och vända på svårigheter och se möjligheter”

LÄS MER >>