Vår salutogena grundfilosofi

ARTIKEL

Vår salutogena grundfilosofi och värdeord


Mellanmålet Rehab är ett idéburet socialt företag. Det viktigaste målet är att våra deltagare kommer vidare till ett självständigt och innehållsrikt liv. Vår grundfilosofi har ett salutogent perspektiv som genomsyrar allt vi gör. Dessa tre ord är vägledande för verksamhetens utformning och arbetssätt: meningsfullhet, utveckling och egenkraft.

Det salutogena perspektivet

Våra värdeord och filosofi har i grunden ett så kallat salutogent perspektiv. Det innebär att vi i vår verksamhet fokuserar på vad som bidrar till och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (jfr. patogenes som står i fokus inom sjukvård). Begreppet salutogenes myntades på 70-talet av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. Ett viktigt begrepp som hör till den salutogena forskningen än"känslan av sammanhang". Tillvaron blir sammanhängande när den görs begriplig, hanterlig och meningsfull. Läs mer >>


Våra värdeord

Mellanmålet Rehabs tre värdeord har arbetats fram av personal och ledningsgrupp tillsammans. Tanken är att det ska genomsyra allt vi gör.

Meningsfullhet

Mellanmålet skapar sammanhang som känns meningsfulla genom att allt vi gör har ett tydligt syfte och innehåll.

Vi vill vara en plats att mellanlanda på för att sedan ta sig vidare livet. Vår roll är att skapa utrymme för reflektion och förverkligande av personliga mål. Vi utgår alltid från individens behov och upplevelse av meningsfullhet.

Utveckling

Mellanmålet har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt som gör att vi hittar nya vägar framåt.

Genom att vara en trygg plattform för små och stora förändringar möjliggör vi personlig utveckling. Idéer och olika erfarenheter från personal och deltagare hjälper oss att utveckla verksamheten. Vi är en aktiv samarbetspartner till våra uppdragsgivare och är lyhörda för förändringar i omvärlden. För att lyckas utvärderar vi kontinuerligt alla delar i vår verksamhet.

Egenkraft

Mellanmålet tror på allas inneboende kraft att skapa förändring.

Vi har stor tilltro till den egna förmågan och strävar därför efter att skapa en tillitsfull atmosfär där denna kraft kan växa. På MellanMålet ges utrymme att ta egna initiativ och ansvar. Alla har kapacitet att definiera sina behov och forma sin framtid.


Vill du veta mer om Mellanmålet Rehab?

Kontakta oss för ett studiebesök på tel. 08-612 37 91 eller mejla info@mellanmalet.se


MER LÄSNING


TIPS

Ensam är ingen stark – tips på forum och organisationer

LÄS MER >>


ARTIKEL

Mellanmålets salutogena grundfilosofi

LÄS MER >>


ARTIKEL

Biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

LÄS MER >>


ARTIKEL

"Metodverktyget FIT hjälper oss att ge våra deltagare rätt stöd"

LÄS MER >>


INTERVJU

”Mitt arbete innebär att vrida och vända på svårigheter och se möjligheter”

LÄS MER >>